Statuten

I. Naam / Adres / Doel / Duur

Artikel 1. Naam

De vereniging draagt de naam “vzw Koninklijke Club van Griffonnetjes, Brabandertjes, ­Papillons en Phalènes”. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus (K.K.U.S.H), waarvan zij de conventie erkent van 12 februari 1928, die een herziening inhoudt van het pact van 6 januari 1908 en aan de basis ligt van de Belgische Kynologische Vereniging. Zij aanvaardt de in voege zijnde reglementen en deze die in de toekomst van kracht zullen worden en de verplichting deze te aanvaarden.

Artikel 2. Adres

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest, Vaartstraat 177, 2520 Oelegem en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 3. Doel

De vereniging groepeert fokkers en liefhebbers van de vijf hondenrassen met name:

 • Brussels Griffonnetje – FCI standaard nr. 80 
 • Belgisch Griffonnetje – FCI standaard nr. 81 
 • Klein Brabandertje – FCI standaard nr. 82 
 • Continentale Dwergspaniël – Vlinderhondje – FCI standaard nr. 77
 • Continentale Dwergspaniël – Nachtvlinderhondje – FCI standaard nr. 77

De vereniging stelt zich tot doel de kwaliteit, de gezondheid en het welzijn van deze rassen te behouden en zo mogelijk te verbeteren en dit in de ruimste zin van het woord. De vereniging kan alle handelingen stellen om dit doel te bereiken, waaronder:

 • organisatie van tentoonstellingen 
 • het samenbrengen van eigenaars via allerlei activiteiten
 • sensibilisatie voor de rassen in de media en bij het brede publiek
 • organisatie van voordrachten betreffende schoonheid, kwaliteit, welzijn en gezondheid
 • ...

Verder zal zij alle beschikbare middelen aanwenden ter bevordering van het fokken en promotie van gezonde kwaliteitsrashonden. De vereniging kan haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt en die niet in strijd is met de bepalingen van de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus. De vereniging kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen. De vereniging kan handels­daden stellen waarvan de inkomsten enkel aangewend worden om haar belangeloos doel te ­realiseren. De vereniging keert echter geen rechtstreekse of onrechtstreekse winst uit aan haar oprichters, leden en/of bestuurders.

Artikel 4. Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

II. De leden

Artikel 5. Werkende leden en toegetreden leden

De vereniging telt zowel werkende (effectieve) als toegetreden leden. De werkende leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. De oprichters zijn de eerste effectieve leden.

Artikel 6. Aantal werkende leden

Het aantal leden is onbeperkt, maar mag nooit minder bedragen dan twee. Er is geen nationaliteitsvoorwaarde vereist.

Artikel 7. Werkende leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van werkende leden. Om kandidaat-werkend lid te worden moet men een schriftelijke of elektronische aanvraag indienen bij het bestuursorgaan. Deze beslist autonoom, met gewone meerderheid van stemmen, of een kandidaat-werkend lid als werkend lid tot de vereniging wordt toegelaten. Het bestuursorgaan dient haar beslissing niet te motiveren. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Een kandidaat-werkend lid moet aan de volgende voorwaarden voldoen om als werkend lid te worden toegelaten:

 1. de leeftijd bereikt hebben van 18 jaar of ouder
 2. geen deel uitmaken van rasverenigingen die niet zijn aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus of van buitenlandse rasverenigingen die niet zijn aangesloten bij de FCI (Fédération Cynologique Internationale)

Artikel 8. Werkende leden: rechten en plichten

Na aanvaarding van het lidmaatschap beschikken de werkende leden vanaf die datum over alle rechten en plichten die automatisch voortvloeien uit de huidige vzw-wetgeving. De aanvaarding wordt door het bestuursorgaan per gewone post of e-mail aan het nieuwe werkend lid bekend gemaakt.

Artikel 9. Werkende leden: einde

Elk lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging. Het ontslag gebeurt per aangetekend schrijven en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan.
Een lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Het lidmaatschap van een werkend lid eindigt van rechtswege bij overlijden.
Wordt als ontslagnemend beschouwd: elk lid dat na ontvangst van twee betalingsherinneringen, het lidgeld niet voldaan heeft binnen de maand na de laatste herinnering.

Artikel 10. Jaarlijkse bijdrage

De werkende leden in de vereniging zijn een bijdrage verschuldigd. De bijdrage van de werkende leden wordt vastgesteld op maximum €2500. Het bestuursorgaan bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van het bedrag en deelt dit mee aan de werkende leden. Het lidgeld is te voldoen in de loop van de maand januari.

Artikel 11. Het ledenregister

Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden. Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel.
Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing is in kennis gesteld.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een een verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.
De vereniging moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de kopieën of uittreksels uit dit register verstrekken die deze instanties nodig achten.

Artikel 12. Toegetreden leden

Bij de toegetreden leden is er een categorie ‘erelid’ toegekend.
Ereleden worden voorgedragen en benoemd op een algemene vergadering.

Artikel 13. Toegetreden leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden

De algemene vergadering is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van toegetreden leden. De algemene vergadering beslist autonoom of een kandidaat-toegetreden lid als toegetreden lid tot de vereniging wordt toegelaten. Elk toegetreden lid moet een band hebben met de vereniging.

Artikel 14. Toegetreden leden: rechten en plichten

De toegetreden leden hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen, doch zij hebben er geen stemrecht. De werkende leden kunnen de rechten en plichten van de toegetreden leden wijzigen zonder instemming van de toegetreden leden.

Artikel 15. Toegetreden leden: einde

Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging.
Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met een meerderheid van de helft + 1 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij overlijden.

Artikel 16. Toegetreden leden: bijdrage

Toegetreden leden (zoals ereleden) zijn vrijgesteld van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

III. De Algemene Vergadering

Artikel 17. Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders. Elk werkend lid heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een ander werkend lid. De algemene vergadering is de hoogste autoriteit van de vereniging. Alle leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd. Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

Artikel 18. Bevoegdheden

De algemene vergadering is bevoegd voor:

 • de goedkeuring van de statuten en wijzigingen van de statuten
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend
 • de benoeming en afzetting van de commissarissen en de bepaling van zijn bezoldiging 
  het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
 • de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting
 • de ontbinding van de vereniging
 • de uitsluiting van een lid
 • het opstellen en goedkeuren van een intern reglement
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
 • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen
 • de benoeming van vereffenaars wanneer de vereniging ontbonden zal worden 
  Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft plus één, voor zover bij wet niet strenger is bepaald. Het stemmen over personen gebeurt schriftelijk en geheim, het stemmen over zaken door handopsteking.

Artikel 19. Samenkomst

De algemene vergadering wordt minimum één maal per jaar samengeroepen door het bestuursorgaan uiterlijk 6 maanden na afsluiting van het boekjaar, op een plaats te bepalen door het bestuursorgaan. De algemene vergadering wordt tevens door het bestuursorgaan samengeroepen in de gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht.
Het bestuursorgaan is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer minimum 1/5 (een vijfde) van de werkende leden hierom vraagt. De werkende leden moeten dit per aangetekend schrijven vragen aan het bestuursorgaan. In laatstgenoemd geval roept het bestuursorgaan, bij gebreke van statutaire bepalingen, de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

Het bestuursorgaan roept alle leden en toegetreden leden op voor de algemene vergadering. De oproeping gebeurt per brief of per e-mail, minimum vijftien dagen vóór het tijdstip van de geplande algemene vergadering. De oproeping wordt ondertekend door een bestuurder. De oproeping bevat datum, uur en plaats van de algemene vergadering, evenals de agenda. De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan. Elk voorstel, ondertekend door 1/20 van de werkende leden, moet op de agenda worden geplaatst. De voorstellen uitgaande van de werkende leden moeten uiterlijk 14 dagen vóór het tijdstip van de algemene vergadering gestuurd worden aan het bestuursorgaan. Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen geen punten aan de agenda worden toegevoegd, tenzij de aanwezige en vertegenwoordigde leden unaniem beslissen dit wel te doen.

Artikel 20. Aanwezigheidsquorum en meerderheden

De algemene vergadering kan beraadslagen over alle punten op de agenda, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel, bij uitsluiting van werkende leden of de ontbinding van de vereniging, wordt het aanwezigheidsquorum toegepast.
Elk werkend lid heeft één stem. De beslissingen binnen de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 21. Notulen

Van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt.
De originele notulen van de algemene vergaderingen worden samengebracht in het notulenboek. De werkende leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen van de algemene vergadering door toezending van het verslag van de algemene vergadering per e-mail, publicatie in het ledentijdschrift of publicatie op de website van de vereniging.

IV. Het bestuursorgaan

Artikel 22. Voorwaarden en samenstelling

Om als bestuurder te worden benoemd moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de leeftijd van 20 jaar of meer hebben op het ogenblik van de kandidaatstelling
 • minstens 2 volledige jaren lid zijn van de vereniging op het ogenblik van de kandidaatstelling
 • in orde zijn met de lidmaatschapsbijdrage.

De kandidatuur dient schriftelijk of per e-mail verzonden te worden naar de maatschappelijke zetel van de vereniging, minstens 8 dagen vóór aanvang van de algemene vergadering.
Een bestuurder kan geen volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een samenkomst van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan verdeelt de functies van voorzitter, ondervoorzitter (optioneel), secretaris en penningmeester onder de bestuurders. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter.

Artikel 23. Aantal

Het bestuursorgaan bestaat uit minimum 3 bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Artikel 24. Benoeming

De algemene vergadering van leden benoemt de bestuurders. De benoeming gebeurt bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Er is geen aanwezigheidsquorum vereist. De stemming over de benoeming van bestuurders is geheim.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 25. Bevoegdheden

Het bestuursorgaan bestuurt de vzw en vertegenwoordigt de vzw in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Het bestuursorgaan kan haar bevoegdheden bij gewone beslissing delegeren.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn opnieuw herkiesbaar. Bij niet-hernieuwing van de mandaten van het bestuursorgaan, blijven de betreffende bestuurders hun functie waarnemen tot het ogenblik dat in hun vervanging kan worden voorzien. 
De bestuurders oefenen hun bevoegdheden als college uit. De bestuurders beoefenen hun mandaat kosteloos.

Artikel 26. Samenkomst

Het bestuursorgaan moet worden samengeroepen wanneer het belang van de vzw dit vereist. Elke bestuurder heeft het recht het bestuursorgaan samen te roepen. De bestuurder richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter.
De oproeping gebeurt per e-mail, minimum 24 uur voor het tijdstip van de samenkomst van het bestuursorgaan. De oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter.

Artikel 27. Aanwezigheidsquorum & stemming

Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn. De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 28. Notulen

Van de samenkomst van het bestuursorgaan worden er notulen opgesteld.
De originele notulen van het bestuursorgaan worden samengebracht in het notulenboek. De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van de verslagen per e-mail.

29. Einde mandaat

Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege. Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging.
Het ontslag gebeurt per aangetekend schrijven en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. Of indien door het ontslag de werking van de vereniging in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld.
Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in een vzw
 • wanneer een bestuurder 2 x achtereenvolgens zonder verontschuldiging niet aanwezig is geweest op de samenkomst van het bestuursorgaan
 • wanneer een bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het bestuursorgaan en hij of zij deze hoedanigheid verliest

Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering, met een gewone meerderheid. De stemming over de afzetting van een bestuurder is geheim.
Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij overlijden.

V. Het dagelijks bestuur

Artikel 30. Voorwaarden en samenstelling

De taken in verband met het dagelijks bestuur kunnen worden overgedragen aan een dagelijks bestuur, bestaande uit minimum 2 dagelijks bestuurders.
Om als dagelijks bestuurder te worden benoemd, moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

 • bestuurder zijn
 • de leeftijd van 20 jaar of meer hebben op het ogenblik van de benoeming
 • minstens 2 volledige jaren lid zijn van de vereniging op het ogenblik van de benoeming
 • in orde zijn met de lidmaatschapsbijdrage.

Artikel 31. Benoeming

De dagelijks bestuurders worden benoemd door het bestuursorgaan. De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de bestuurders. De stemming over de benoeming van de dagelijks bestuurders is geheim.

Artikel 32. Bevoegdheden en duur

Het dagelijks bestuur kan de dagdagelijkse handelingen, de handelingen van minder belang en de dringende handelingen binnen de vereniging stellen. Binnen deze bevoegdheid kan het dagelijks bestuur de vzw in en buiten rechte vertegenwoordigen.
De dagelijks bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Dagelijks bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de dagelijks bestuurder is onbezoldigd. De dagelijks bestuurders oefenen hun bevoegdheden als college uit.

Artikel 33. Einde mandaat

Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege. Elke dagelijks bestuurder kan op elk moment ontslag nemen. Er dient wel rekening gehouden te worden met de verplichtingen die volgen uit contracten met de vzw.
Het ontslag gebeurt per aangetekend schrijven en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan. Indien door het ontslag, de werking van de vzw in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de dagelijks bestuurder opgeschort tot er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld. De dagelijks bestuurder die ontslag neemt, moet geen opzegtermijn in acht nemen.
Een dagelijks bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • wanneer de dagelijks bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om dagelijks bestuurder te worden in de vzw
 • wanneer een dagelijks bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het dagelijks bestuur en hij of zij deze hoedanigheid verliest

De afzetting van een dagelijks bestuurder gebeurt bij gewone meerderheid van de bestuurders. Het mandaat van een dagelijks bestuurder eindigt van rechtswege bij overlijden.

VI. Vertegenwoordiging

Artikel 34. Meerhandtekeningclausule

De vzw wordt vertegenwoordigd in rechte ten overstaan van derden door de handtekening van 2 bestuurders.

VII. Begroting & rekeningen

Artikel 35.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar. De vereniging zal een boekhouding voeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan stelt jaarlijks de jaarrekening en begroting op. De jaarrekening en begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar op 31 december. Het bestuursorgaan maakt jaarlijks de inventaris op.
Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting legt het bestuursorgaan verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders.

VIII. Ontbinding, nietigheid & vereffening

Artikel 36. Ontbinding

De vereniging kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden. Hiervoor is een aanwezigheidsquorum van 2/3 vereist. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden overgegaan in een afzonderlijke en daartoe belegde algemene vergadering, welke ten minste 4 (vier) weken van te voren moet worden bijeengeroepen om op geldige wijze een beslissing te kunnen nemen.
De rechtbank van eerste aanleg kan op verzoek van een lid, een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie de gerechtelijke ontbinding uitspreken van de vzw die:

 1. niet in staat is haar verbintenissen na te komen
 2. haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan dat waarvoor zij is opgericht
 3. het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel schendt, of in strijd handelt met het “wetboek van vennootschappen en verenigingen” of de openbare orde, of in ernstige mate in strijd handelt met de statuten.
 4. niet heeft voldaan aan de verplichting om de jaarrekening neer te leggen, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten worden gesloten.
 5. minder dan twee leden telt.

De nietigheid van de vereniging kan alleen in hiernavolgende gevallen worden uitgesproken:

 1. wanneer het aantal geldig verbonden oprichters minder dan twee bedraagt
 2. wanneer de oprichting niet heeft plaatsgehad bij authentieke of onderhandse akte
 3. wanneer de statuten volgende vermeldingen niet bevatten:
  • de naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vzw is gevestigd
  • de precieze omschrijving van het belangeloos doel dat de vzw nastreeft en van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft
 4. wanneer het doel of het voorwerp waarvoor zij is opgericht, of haar werkelijk doel of voorwerp, strijdig is met de wet of met de openbare orde
 5. wanneer zij is opgericht met als doel rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordelen te verschaffen aan haar leden, haar toegetreden leden, aan de leden van haar bestuursorgaan of aan enig andere persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

Artikel 37. Bestemming netto-actief

De bestemming van het netto-actief na ontbinding van de vereniging wordt gegeven aan één of meerdere Kynologische Verenigingen.

IX. Slot

Artikel 38. Slot

Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van het “wetboek van vennootschappen en vereniging”, gewijzigd door de wet van 28 februari 2019 toepasselijk.

De algemene vergadering van 03.03.2019 heeft tot bestuurders benoemd. Zij handelen als college en worden benoemd voor de duur van drie jaar:

 • Liliana Regina J. Onghena
 • Geert Jean P. Degezelle
 • Sofie Maria E. De Rave

De algemene vergadering van 01.06.2019 heeft tot bestuurders benoemd. Zij handelen als college en worden benoemd voor de duur van drie jaar:

 • Hilde Sidonie J. Cornelis
 • Kim Alice I. Batsleer
 • Theresia Maria E. Maes

Het bestuursorgaan heeft op 03.03.2019 volgende functies verdeeld:

 • Liliana Regina J. Onghena, voorzitter & secretaris ad interim
 • Geert Jean P. Degezelle, schatbewaarder
 • Sofie Maria E. De Rave, website & social media, puppybemiddeling Griffonnetjes en Brabandertjes, redacteur newsletter

Het bestuursorgaan heeft op 01.06.2019 volgende functies verdeeld:

 • Hilde Sidonie J. Cornelis, commissaris, puppybemiddeling Papillons & Phalènes
 • Kim Alice I. Batsleer, commissaris, public relations, activiteitencoördinator
 • Theresia Maria E. Maes, commissaris, vertalingen

Het bestuursorgaan heeft op 03.03.2019 volgende personen benoemd tot dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur handelt als college en wordt benoemd voor de duur van drie jaar:

 • Liliana Regina J. Onghena
 • Geert Jean P. Degezelle